Algemene voorwaarden

Van Lagen Veiligheidskundig Adviesbureau

I. Algemeen

1.1. Deze voorwaarden maken deel uit van iedere rechtsverhouding c.q. overeenkomst, alsmede van de uitvoering daarvan, waarbij Van Lagen Veiligheidskundig Adviesbureau B.V., gevestigd te Voorthuizen (gemeente Barneveld), verder te noemen: ‘Van Lagen Veiligheidskundig Adviesbureau’, optreedt als leverancier of dienstverlener jegens een opdrachtgever als cliënt.

1.2. Eventuele door de cliënt gehanteerde algemene voorwaarden, hoe ook genaamd, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en gelden niet ten aanzien van de door Van Lagen Veiligheidskundig Adviesbureau uit te voeren of uitgevoerde dienstverlening, tenzij deze voorwaarden of een of meerdere bepalingen daarvan door Van Lagen Veiligheidskundig Adviesbureau uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

1.3. Wijzigingen in de tussen Van Lagen Veiligheidskundig Adviesbureau en de cliënt gesloten overeenkomst en afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk als zodanig tussen Van Lagen Veiligheidskundig Adviesbureau en de cliënt zijn overeengekomen. Dergelijke wijzigingen gelden in dat geval slechts per geval.

II. Begripsbepalingen

2.1. Waar in deze voorwaarden gesproken wordt over ‘cliënt’ wordt daaronder verstaan: de opdrachtgever als natuurlijke persoon of rechtspersoon, die aan Van Lagen Veiligheidskundig Adviesbureau opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden of het leveren van producten.

2.2. Waar in deze voorwaarden gesproken wordt over ‘werkzaamheden’ wordt daaronder verstaan: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door Van Lagen Veiligheidskundig Adviesbureau uit anderen hoofde behoren te worden verricht c.q. daaruit voortvloeien, teneinde tot een goede vervulling van de opgedragen taak of tot een correct afgeronde levering te kunnen komen, alles in de ruimste zin van het woord.

2.3. Waar in deze voorwaarden gesproken wordt van ‘bescheiden’ wordt daarmee bedoeld: alle door of namens cliënt aan Van Lagen Veiligheidskundig Adviesbureau ter beschikking gestelde (bewijs)stukken.

2.4. Waar in deze voorwaarden gesproken wordt van ‘factuurbedrag’ wordt daarmee bedoeld: de financiële vergoeding (tijdsevenredig of anderszins) die Van Lagen Veiligheidskundig Adviesbureau voor uitvoering van de overeenkomst met de cliënt bedingt of die voor de betreffende werkzaamheden geldt.

2.5. Waar in deze voorwaarden gesproken wordt over ‘overmacht’ wordt daarmee bedoeld: een niet-toerekenbare tekortkoming of onvoorzienbare omstandigheid, ontstaan onafhankelijk van de wil van partijen, waardoor (tijdige) nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door cliënt niet (meer) van Van Lagen Veiligheidskundig Adviesbureau kan worden gevergd.

III. Aanbiedingen en offertes

3.1. Alle door of namens Van Lagen Veiligheidskundig Adviesbureau gedane mondelinge of schriftelijke offertes zijn vrijblijvend.

3.2. Een door Van Lagen Veiligheidskundig Adviesbureau gemaakte schatting van de met de uitvoering van een opdracht of de levering van een product gepaard gaande kosten is steeds vrijblijvend. De cliënt zal aan een dergelijke schatting nimmer rechten kunnen ontlenen.

3.3. Tussen Van Lagen Veiligheidskundig Adviesbureau en de cliënt is pas een overeenkomst tot stand gekomen nadat de volgens de inschrijving volgens het handelsregister bevoegde functionaris van Van Lagen Veiligheidskundig Adviesbureau door middel van een schriftelijke akkoordverklaring of bevestiging de overeenkomst van opdracht heeft aanvaard c.q. de cliënt door feitelijke terhandstelling van de voor uitvoering van de opdracht noodzakelijke bescheiden aan Van Lagen Veiligheidskundig Adviesbureau heeft afgegeven en deze een voor de cliënt kenbaar begin van uitvoering met de opdracht heeft gemaakt.

IV. Uitvoering levering

4.1. De leveringstermijn voor producten gaat in na totstandkoming van de overeenkomst, nadat Van Lagen Veiligheidskundig Adviesbureau beschikt over alle eventueel door cliënt te verstrekken documenten en gegevens en nadat een eventueel overeengekomen vooruitbetaling door Van Lagen Veiligheidskundig Adviesbureau is ontvangen of zekerheid voor betaling ten behoeve van Van Lagen Veiligheidskundig Adviesbureau is gesteld.

4.2. De cliënt is verplicht Van Lagen Veiligheidskundig Adviesbureau voor aflevering de nodige instructies te doen toekomen die voor verzending, afname of montage van het product noodzakelijk zijn en toegang te verlenen tot de ruimte waar de dienst uitgevoerd moet worden of het product geplaatst moet worden.

4.3. Door Van Lagen Veiligheidskundig Adviesbureau opgegeven leveringstermijnen gelden als indicatief en zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijnen. De leveringstermijn wordt automatisch verlengd, indien stagnatie optreedt die niet voor rekening van Van Lagen Veiligheidskundig Adviesbureau komt. In het geval van overschrijding van de leveringstermijn is de cliënt nimmer gerechtigd tot het vorderen van vergoeding van aanvullende of vervangende, directe of indirecte schade of tot niet-nakoming dan wel opschorting van enige uit de overeenkomst, dan wel enige andere overeenkomst voortvloeiende verplichting of tot beëindiging of ontbinding van de overeenkomst, behoudens overmacht aan de zijde van Van Lagen Veiligheidskundig Adviesbureau of na ingebrekestelling ingetreden verzuim.

4.4. De producten of zaken worden geacht te zijn geleverd zodra zij door of namens de cliënt in ontvangst zijn genomen of gemonteerd zijn. De cliënt verbindt zich Van Lagen Veiligheidskundig Adviesbureau of zijn vervoerder in de gelegenheid te stellen de producten of zaken aan het opgegeven afleveringsadres af te leveren en daarbij al het mogelijk te doen om wachttijden voor de vervoerder te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Eventuele kosten verband houdende met wachttijden zijn voor rekening van de cliënt.

4.5. Van Lagen Veiligheidskundig Adviesbureau heeft het recht om, indien het normale lucht, water-, weg- of railvervoer onmogelijk is of structureel wordt bemoeilijkt, de zaak te verzenden op de wijze die hem het beste voorkomt om een tijdige levering (zoveel mogelijk) te waarborgen, terwijl de daardoor veroorzaakte kosten, respectievelijk meerdere kosten ten laste van de cliënt komen. In dat geval is Van Lagen Veiligheidskundig Adviesbureau nimmer aansprakelijk ter zake van vertraagde aflevering.

4.6. Indien - ter beoordeling aan Van Lagen Veiligheidskundig Adviesbureau - er aanleiding bestaat om aan te nemen dat de cliënt een overeenkomst niet of niet geheel zal kunnen nakomen, is Van Lagen Veiligheidskundig Adviesbureau gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidstelling te verlangen tot maximaal 25% van de totaalopdracht alvorens tot levering, werkzaamheden, vervoer, opdracht tot vervoer te geven of tot verdere levering over te gaan. Indien de cliënt hiermee in gebreke blijft, heeft de Van Lagen Veiligheidskundig Adviesbureau aan zijn leveringsverplichting voldaan door de zaken tegen gelijktijdige betaling of zekerheid aan de cliënt aan te bieden.

4.7. De levering wordt geacht te zijn voltooid op het tijdstip Standaard logo waarop Van Lagen Veiligheidskundig Adviesbureau dit schriftelijk aan de cliënt meedeelt, oplevert of de producten en/of werkzaamheden aan de cliënt af factureert.

V. Gegevens van opdrachtgever

5.1. De cliënt is gehouden alle gegevens, bescheiden of lokalen, welke Van Lagen Veiligheidskundig Adviesbureau oordeelt nodig te hebben voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en ook op de gewenste wijze ter beschikking van Van Lagen Veiligheidskundig Adviesbureau te stellen. Verder zal cliënt Van Lagen Veiligheidskundig Adviesbureau steeds op de hoogte houden van alle voor Van Lagen Veiligheidskundig Adviesbureau en de verstrekte dienstverlening van belang zijnde relevante informatie.

5.2. Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Van Lagen Veiligheidskundig Adviesbureau ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de opdracht niet anders voortvloeit, en vrijwaart Van Lagen Veiligheidskundig Adviesbureau geheel voor aansprakelijkheid die voortvloeit uit het tegendeel.

5.3. Indien de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd als gevolg van het niet voldoen aan het bepaalde in 5.2. komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra vergoeding geheel voor rekening van opdrachtgever.

5.4. Van Lagen Veiligheidskundig Adviesbureau heeft het recht de uitvoering van de verleende opdracht op te schorten tot het moment dat cliënt aan de in 5.1. genoemde verplichting ten genoegen van Van Lagen Veiligheidskundig Adviesbureau heeft voldaan.

5.5. Indien en voor zover cliënt dit verzoekt, worden de aan Van Lagen Veiligheidskundig Adviesbureau ter beschikking gestelde bescheiden die eigendom van cliënt zijn aan hem na uitvoering van de opdracht op zijn kosten geretourneerd.

VI. Uitvoering dienstverlening

6.1. Van Lagen Veiligheidskundig Adviesbureau bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd. Van Lagen Veiligheidskundig Adviesbureau houdt daarbij rekening met tijdig verstrekte en binnen de branche en het kader van de overeenkomst verantwoorde aanwijzingen van de opdrachtgever, zulks evenwel ter finale beoordeling van Van Lagen Veiligheidskundig Adviesbureau. Het risico van de juiste uitvoering van telefonisch gegeven aanwijzingen door of namens de cliënt en het door de cliënt gebruikte communicatiemiddel rust bij de opdrachtgever.

6.2. De cliënt stemt ermee in, dat Van Lagen Veiligheidskundig Adviesbureau de overeenkomst onder zijn verantwoordelijkheid laat uitvoeren, zo nodig door derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.

6.3. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen en de cliënt vrijwaart Van Lagen Veiligheidskundig Adviesbureau volledig op dit punt.

6.4. De aan Van Lagen Veiligheidskundig Adviesbureau verstrekte gegevens van de cliënt zullen na het beëindigen van de opdracht c.q. de zaak maximaal zeven jaar worden bewaard, waarna ze zullen worden vernietigd.

6.5. De rechtsvordering tot afgifte van stukken aan de cliënt of diens rechtverkrijgenden verjaart na verloop van vijf jaren na het eindigen van de bemoeienissen met de zaak (artikel 7:412 BW). Uitgangspunt voor het ingaan van die termijn is - behoudens tegenbewijs - het tijdstip van eindigen van de bemoeienissen van Van Lagen Veiligheidskundig Adviesbureau, zoals blijkt uit de laatst aan de cliënt in en met betrekking tot de zaak verzonden mededeling.

6.6. Eventuele in de overeenkomst of daarna door Van Lagen Veiligheidskundig Adviesbureau of cliënt gestelde termijnen waarbinnen de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd, gelden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, slechts bij benadering en zijn geen fatale termijnen. Overschrijding van een dergelijke termijn levert geen toerekenbare tekortkoming van Van Lagen Veiligheidskundig Adviesbureau op en mitsdien ook geen grond voor ontbinding van de overeenkomst. Opdrachtgever, kan bij overschrijding van een dergelijke termijn, wel een nieuwe, redelijke termijn stellen, waarbinnen Van Lagen Veiligheidskundig Adviesbureau de overeenkomst behoudens overmacht, wel uitgevoerd dient te hebben. Overschrijding van de nieuwe, redelijke termijn levert pas een grond op voor ontbinding van de overeenkomst door de opdrachtgever.

VII. Eigendomsvoorbehoud

7.1. Van Lagen Veiligheidskundig Adviesbureau blijft eigenaar van de door hem geleverde producten of zaken aan de cliënt, totdat de cliënt aan al haar verplichtingen, ook toekomstige, jegens Van Lagen Veiligheidskundig Adviesbureau heeft voldaan. De cliënt draagt vanaf het moment van eerste aflevering of oplevering het risico voor verlies of beschadiging van het geleverde product of de geleverde zaak, door welke oorzaak dan ook ontstaan.

7.2. Zonder medeweten en schriftelijke goedkeuring van Van Lagen Veiligheidskundig Adviesbureau is de cliënt vóór de betaling van de geleverde zaak of product niet bevoegd de geleverde zaak of het geleverde product aan derden te verpanden, te bezwaren, of de eigendom over te dragen en blijft Van Lagen Veiligheidskundig Adviesbureau eigenaar hiervan, totdat de cliënt integraal aan zijn betalingsverplichtingen jegens Van Lagen Veiligheidskundig Adviesbureau heeft voldaan.

7.3. Zolang de producten of zaken nog eigendom zijn van de Van Lagen Veiligheidskundig Adviesbureau is Van Lagen Veiligheidskundig Adviesbureau bij niet-nakoming of gegronde vrees van nietnakoming door de cliënt van een voor hem uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenis, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, ten alle tijde gerechtigd zich opnieuw het bezit te verschaffen van deze zaken of producten, waar deze zich ook bevinden. De koper machtigt reeds nu voor alsdan Van Lagen Veiligheidskundig Adviesbureau de plaats te betreden waar deze zaken of producten zich bevinden of kunnen bevinden en te demonteren.

7.4. De goederenrechtelijke gevolgen van het inroepen van het eigendomsvoorbehoud door Van Lagen Veiligheidskundig Adviesbureau worden beheerst door Nederlands Recht, tenzij het recht van de staat van bestemming bij voor uitvoer bestemde zaken of producten voor Van Lagen Veiligheidskundig Adviesbureau gunstiger bepalingen bevat dan het Nederlands Recht. Alsdan kan Van Lagen Veiligheidskundig Adviesbureau toepassing verlangen van het recht van de staat van bestemming.

7.5. Van Lagen Veiligheidskundig Adviesbureau is gerechtigd de zaken waarvan hij zich opnieuw het bezit heeft verschaft, hetzij onder beheer te houden totdat de cliënt al zijn vorderingen heeft betaald, hetzij deze aan derden te verkopen, in welk geval de netto-opbrengst in mindering strekt op de vorderingen van de Van Lagen Veiligheidskundig Adviesbureau die nog voldaan moeten worden door de cliënt.

VIII. Reclames producten

8.1. De cliënt is verplicht de geleverde producten en zaken onmiddellijk bij aflevering op de plaats van bestemming of, indien dit eerder is, na ontvangst door hemzelf of door een in zijn opdracht handelende derde, nauwkeurig te controleren op gebreken.

8.2. Eventuele reclames ter zake van de aan de afgeleverde zaken geconstateerde gebreken en andere reclames dienen door de koper op straffen van verlies van zijn rechten binnen 14 dagen na de datum van levering van de zaken of producten bij Van Lagen Veiligheidskundig Adviesbureau schriftelijk per e-mail met ontvangstbevestiging of aangetekende brief te worden ingediend onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten alsmede het bewijs dat de klachten de zaken of producten betreffen die door Van Lagen Veiligheidskundig Adviesbureau aan de cliënt geleverd zijn. Manco’s, uitwendig beschadigde leveranties, alsmede geconstateerde afwijkingen of overige aantoonbare verschillen dienen duidelijk te worden vermeld op het bij ontvangst te tekenen document of zelf direct schriftelijk te worden opgegeven, bij gebreke waarvan aangenomen wordt dat geleverd is conform opdracht. Eventuele geconstateerde gebreken vermeld op een bij ontvangst getekend document zijn van onwaarde, indien deze gebreken niet door de werknemer of chauffeur, dan wel transporteur die Standaard logo de geleverde zaken of producten heeft afgeleverd, met zijn handtekening dan wel firmastempel bekrachtigd zijn.

8.3. Gebreken die redelijkerwijs niet binnen de hiervoor gestelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering binnen 14 dagen schriftelijk inclusief bewijs van tekortkoming worden gemeld aan Van Lagen Veiligheidskundig Adviesbureau.

8.4. Ieder recht op reclame vervalt indien:

  1. de zaken door of namens de cliënt ondeugdelijk, onoordeelkundig of in strijd met door of namens Van Lagen Veiligheidskundig Adviesbureau gegeven instructies zijn vervoerd, behandeld, gebruikt, bewerkt of opgeslagen;
  2. de zaken door of namens de cliënt zijn verwerkt;
  3. de cliënt enige uit de onderliggende overeenkomst voor haar voortvloeiende verplichting jegens Van Lagen Veiligheidskundig Adviesbureau niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt.

8.5. In geval er een tijdige en naar het oordeel van de Van Lagen Veiligheidskundig Adviesbureau gegronde reclame is gedaan door de cliënt ter zake van een kwaliteitsgebrek in relatie tot de overeengekomen levering of maatstaf, zal Van Lagen Veiligheidskundig Adviesbureau zich beijveren zich op de kortst mogelijke termijn een vervangend product of een vervangende zaak aan de cliënt ter beschikking te stellen. De cliënt is verplicht het product of de zaak, ter zake waarvan is gereclameerd gedurende een redelijke termijn, doch in ieder geval 5 werkdagen ter beschikking van Van Lagen Veiligheidskundig Adviesbureau te houden en alle zorg te betrachten die redelijkerwijs van hem gevergd mag worden om de kwaliteit die geconstateerd is bij aflevering constant te houden. 8.6. Retourzendingen door de cliënt zijn slechts toegestaan indien Van Lagen Veiligheidskundig Adviesbureau daarvoor uitdrukkelijk voorafgaande, schriftelijke toestemming heeft verleend.

8.7. Indien de kwaliteitsafwijking van de overeengekomen maatstaf van ondergeschikte aard is of slechts op minder dan 5% van het totaal geleverde op afleveringsdatum betrekking heeft, zal er geen vervanging plaatsvinden, doch zal Van Lagen Veiligheidskundig Adviesbureau uitsluitend verplicht zijn tot vergoeding van de aantoonbare minderwaarde.

8.8. De cliënt verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste stonden op grond van gebrekkigheid, indien hij niet binnen de hierboven vermelde termijnen heeft gereclameerd en of Van Lagen Veiligheidskundig Adviesbureau niet schriftelijk de gelegenheid heeft geboden de gebreken binnen redelijke termijn te herstellen. Na het verstrijken van de hiervoor vermelde termijnen geldt het geleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door de cliënt aanvaard.

IX. Intellectuele eigendom

9.1. Van Lagen Veiligheidskundig Adviesbureau behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest, welke zij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomsten met cliënt of door haar ontwikkelde producten.

9.2. Het is cliënt uitdrukkelijk verboden die producten en diensten van Van Lagen Veiligheidskundig Adviesbureau, waaronder begrepen maar niet beperkt tot (computer)programma’s, werkwijzen, adviezen, know how en andere geestesproducten al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

X. Overmacht

10.1. Van overmacht aan de zijde van Van Lagen Veiligheidskundig Adviesbureau is in ieder geval sprake indien Van Lagen Veiligheidskundig Adviesbureau na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen tengevolge van (burger)oorlog, oorlogsgevaar, oproer, terreur(aanslagen), onlusten, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, brand, milieuen waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, extreme weersomstandigheden, storingen in de levering van energie- en bedrijfsbenodigdheden, wanprestatie door derden waar Van Lagen Veiligheidskundig Adviesbureau niet verantwoordelijk voor is, niet te voorziene defecten aan vervoer-, telecom- internet-, soft- of hardwaremiddelen, vervoersbelemmeringen en voorts ten gevolge van alle overige oorzaken buiten de schuld of de risicosfeer van Van Lagen Veiligheidskundig Adviesbureau ontstaan.

10.2. Indien Van Lagen Veiligheidskundig Adviesbureau haar verplichtingen uit de overeenkomst als gevolg van de in 10.1. genoemde haar niet toe te rekenen oorzaken niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Van Lagen Veiligheidskundig Adviesbureau alsnog in staat is op de overeengekomen wijze na te komen, zonder dat Van Lagen Veiligheidskundig Adviesbureau in verzuim raakt ten aanzien van de nakoming van zijn verplichtingen en zonder dat hij tot enige schadevergoeding kan worden gehouden.

10.3. Cliënt heeft het recht in geval de situatie als bedoeld in 10.2. zich gedurende 30 aaneengesloten dagen heeft voorgedaan, de overeenkomst daarna geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen.

XI. Factuurbedrag

11.1 De verkoopprijs van een te leveren product, zaak of dienst is altijd exclusief omzetbelasting. Voor de uitvoering van een overeenkomst is de cliënt de overeengekomen vergoeding, vermeerderd met omzetbelasting, verschuldigd.

11.2 De vergoeding waar het factuurbedrag op is gebaseerd, is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht, maar wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke (uur) tarieven van Van Lagen Veiligheidskundig Adviesbureau en is verschuldigd naar mate door Van Lagen Veiligheidskundig Adviesbureau werkzaamheden ten behoeve van cliënt zijn verricht.

11.3 Kosten van aanvullingen van en/of wijzigingen in de opdracht c.q. zijn altijd voor rekening van opdrachtgever.

11.4 Verrichte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van de overeenkomst zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds in rekening worden gebracht.

11.5 Van Lagen Veiligheidskundig Adviesbureau heeft voor de aanvang van de werkzaamheden en tussentijds het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot op het moment dat cliënt een naar redelijkheid en billijkheid bepaald voorschot voor de te verrichten werkzaamheden betaalt aan Van Lagen Veiligheidskundig Adviesbureau, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.

11.6 Door de cliënt aan Van Lagen Veiligheidskundig Adviesbureau ter behandeling ter beschikking gestelde producten, zaken of bescheiden kunnen ingeval van ingetreden verzuim met een schriftelijk beroep op retentie steeds door Van Lagen Veiligheidskundig Adviesbureau worden teruggehouden, totdat de opeisbare vordering(en) van Van Lagen Veiligheidskundig Adviesbureau volledig zijn voldaan.

XII. Betaling

12.1. Betaling van facturen van Van Lagen Veiligheidskundig Adviesbureau dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. De cliënt is niet gerechtigd korting of compensatie toe te passen, behoudens vooraf schriftelijk akkoord van Van Lagen Veiligheidskundig Adviesbureau.

12.2. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente van 1,5% verschuldigd per maand. Een deel van een mand wordt voor een volle gerekend.

12.3. Alleen betaling door overmaking op de rekening van de ten name van Van Lagen Veiligheidskundig Adviesbureau gestelde bankrekening(en) aangehouden bij de door Van Lagen Veiligheidskundig Adviesbureau gekozen bankinstelling, dan wel betaling in contanten tegen behoorlijk bewijs van voldoening, leidt tot kwijting van de opdrachtgever.

12.4. Indien Van Lagen Veiligheidskundig Adviesbureau invorderingsmaatregelingen treft tegen de cliënt die in verzuim is en ook na sommatie niet nakomt, komen de kosten, vallende op die invordering - met een minimum van 15% van de openstaande facturen - ten laste van de cliënt. Indien de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan uit bovenstaande volgt, zijn de werkelijk gemaakte kosten, zo Van Lagen Veiligheidskundig Adviesbureau dit verlangt, verschuldigd.

12.5. Alle vorderingen van Van Lagen Veiligheidskundig Adviesbureau op de cliënt zijn terstond Standaard logo opeisbaar indien: - een betalingstermijn is overschreden; - cliënt failliet is gegaan of surseance van betaling heeft aangevraagd c.q. een verzoek tot wettelijke schuldsanering indient; - beslag op zaken of vorderingen van cliënt wordt gelegd; - de cliënt (rechtspersoon) wordt ontbonden of geliquideerd; - de cliënt (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

12.6. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht door meer (rechts)personen zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de gehele betaling van het factuurbedrag.

XIII. Reclames dienstverlening/facturen

13.1. Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden of het factuurbedrag dient schriftelijk binnen 14 dagen na de uitvoering van de werkzaamheden waarover cliënt reclameert, dan wel binnen 14 dagen na het ontdekken van het gebrek, indien de cliënt aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Van Lagen Veiligheidskundig Adviesbureau kenbaar te worden gemaakt. Nadien ontvangen reclames komen niet meer voor behandeling in aanmerking.

13.2. Het bewijs van de gegrondheid van de reclame berust bij opdrachtgever.

13.3. Reclames als in 13.1. bedoeld, schorten de betalingsverplichting van cliënt niet op.

13.4. In geval van een tijdige en terecht uitgebrachte reclame heeft Van Lagen Veiligheidskundig Adviesbureau de keuze tussen aanpassing van de in rekening gebrachte vergoeding, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van de door de cliënt reeds betaalde factuur.

XIV. Aansprakelijkheid

14.1. Indien een fout wordt gemaakt, doordat de cliënt Van Lagen Veiligheidskundig Adviesbureau onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, of de (noodzakelijke) informatie niet (tijdig) heeft verstrekt, is Van Lagen Veiligheidskundig Adviesbureau voor de daardoor of als gevolg daarvan ontstane schade nimmer aansprakelijk en aanvaardt Van Lagen Veiligheidskundig Adviesbureau geen aansprakelijkheid.

14.2. De aansprakelijkheid van Van Lagen Veiligheidskundig Adviesbureau in verband met eventuele tekortkomingen ter zake door haar geleverde zaken of producten en/of verleende diensten is beperkt tot het bedrag van de koopsom van het geleverde of de waarde van de geleverde dienst, zoals blijkt uit de overeenkomst waar de levering of dienstverlening op ziet. De aansprakelijkheid van Van Lagen Veiligheidskundig Adviesbureau is altijd beperkt tot het bedrag dat zij ter zake van haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar na vaststelling van aansprakelijkheid ontvangt. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van Van Lagen Veiligheidskundig Adviesbureau verder uitgesloten.

14.3. Van Lagen Veiligheidskundig Adviesbureau zal, tenzij in geval van opzet of bewuste roekeloosheid, nimmer aansprakelijk zijn voor een gebrek aan een geleverde zaak of product of een fout in de aanvullende dienstverlening, die het gevolg is van enig gebrek in of behandelingswijze van een aan hem door een derde afgeleverde grondstof dan wel een door een derde aan haar geleverd gereed product of halffabricaat.

14.4. Van Lagen Veiligheidskundig Adviesbureau aanvaardt geen aansprakelijkheid in het kader van levering of dienstverlening aan de cliënt voor indirecte schade, zoals maar niet beperkt tot bedrijfs-, gevolg-, of stilligschade en gederfde inkomsten en winsten, verlies van klanten, milieuschade, schade aan naam en/of goodwill, die de cliënt zal lijden als gevolg van het feit dat de geleverde zaken een gebrek vertonen of hebben c.q. de dienstverlening niet juist is uitgevoerd, tenzij de cliënt aantoont dat sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de Van Lagen Veiligheidskundig Adviesbureau dan wel dat hij bewijst dat de Van Lagen Veiligheidskundig Adviesbureau met het gebrek bekend is geweest en de cliënt de hoogte van zijn schade kan specificeren en bewijzen.

14.5. Iedere vordering jegens Van Lagen Veiligheidskundig Adviesbureau uit dien hoofde, behalve die welke door Van Lagen Veiligheidskundig Adviesbureau is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van die vordering.

14.6. De werknemers van Van Lagen Veiligheidskundig Adviesbureau of door Van Lagen Veiligheidskundig Adviesbureau voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde hulppersonen kunnen zich jegens de cliënt beroepen op alle aan de overeenkomst te ontlenen verweermiddelen als waren zij zelf bij die overeenkomst partij.

14.7. De cliënt zal Van Lagen Veiligheidskundig Adviesbureau, haar werknemers en de door haar ingeschakelde hulppersonen, volledig vrijwaren voor elke vorm van aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van de overeenkomst. In verband met de vrijwaringsplicht is de koper onder meer gehouden tot vergoeding van de redelijke kosten van verweer tegen aanspraken van derden.

14.8. Bij het inschakelen van derden door Van Lagen Veiligheidskundig Adviesbureau, zal Van Lagen Veiligheidskundig Adviesbureau steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Van Lagen Veiligheidskundig Adviesbureau is voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.

14.9. De aansprakelijkheidsuitsluiting geldt tevens bij overmacht als bedoeld in art. X.

14.10. De aansprakelijkheidsuitsluiting geldt niet voor opzet of grove schuld van Van Lagen Veiligheidskundig Adviesbureau en/of zijn/haar ondergeschikten. De bewijslast hiervoor rust bij de opdrachtgever.

14.11. Cliënt vrijwaart Van Lagen Veiligheidskundig Adviesbureau tegen alle aanspraken van derden, welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van een overeenkomst samenhangen.

XV. Toepasselijk recht en forumkeuze

15.1. Op alle overeenkomsten tussen Van Lagen Veiligheidskundig Adviesbureau en cliënt is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

15.2. Elk geschil voortvloeiende uit de tussen Van Lagen Veiligheidskundig Adviesbureau en de cliënt gesloten overeenkomst of dienstverlening, daaronder begrepen incasso van een vordering, zal uitsluitend onderworpen kunnen worden aan het oordeel van de bevoegd rechter in de rechtbank Gelderland te Arnhem, zulks met uitzondering van die geschillen welke wettelijk tot de bevoegdheid van de Kantonrechter behoren.

Algemene Voorwaarden